+34 935 950 104
despatx@boschsoleraliri.cat

Política de Privacitat

POLÍTICA DE PRIVACITAT

BOSCH SOLER ALIRI, SLP amb domicili al carrer Muntaner 21, 4-1ª- A, 08221 de Barcelona, amb NIF B-66560004, és l’entitat Responsable del tractament de les seves dades personals. La política de privacitat te com objectiu facilitar informació sobre l’ús que realitzarà BOSCH SOLER ALIRI e les seves dades personals com a usuari de la pàgina web d’acord al REGLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos) (RGPD)

Si teniu qualsevol dubte en relació al tractament de les vostres dades personals, podeu contactar amb nosaltres en la següent direcció de correu electrònic: despatx@boschsoleraliri.cat

L’ accés i ús de la pàgina web no implica una recollida de dades personals de l’usuari per part de BOSCH SOLER ALIRI. No obstant, de conformitat amb la legislació vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, les dades que voluntàriament faciliti l’usuari, seran tractades per BOSCH SOLER ALIRI amb la finalitat de poder identificar-lo i contactar amb ell, així com per facilitar-li qualsevol informació que sol•liciti.

Haureu d’emplenar al formulari els camps que figuren com a obligatoris per tal de poder facilitar-li la informació sobre els serveis que sol·licita. Sota la vostre responsabilitat, la informació incorporada ha de ser verídica i el més exacta i actualitzada possible per tal que es pugui conservar sense errors.

La finalitat del tractament és la gestió de la sol·licitud d’informació a les consultes realitzades mitjançant el formulari a la web. La base legal que empara el tractament és l’interès legítim de BOSCH SOLER ALIRI com a firma legal en l’atenció als vostres requeriments d’informació a la web.

Els destinataris de les dades només poden ser els professionals del Despatx, en el desenvolupament de les funcions que les són pròpies i subjectes al deure de secret. Les vostres dades en cap cas es cediran a tercers llevat que una llei estableixi el contrari o que siguin exigides per part dels Tribunals o Jutjats, Ministeri Fiscal o qualssevol ens públic d’acord a la legislació vigent. Tampoc seran subjectes de transferències internacionals.

Les seves dades es conservaran únicament pel temps necessari de resolució de les seves consultes si be aquest termini podria allargar-se excepcionalment per terminis derivats de l’exercici d’accions de responsabilitat.

En qualsevol cas, l’usuari podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, limitació, oposició i portabilitat els quals podran ser exercitats per ell i, en el seu cas, per qui el representi, mitjançant sol•licitud escrita i signada adreçada a:
BOSCH SOLER ALIRI, SLP c. Muntaner 231, 4t-1a A
08021 de Barcelona o al correu electrònic despatx@boschsoleraliri.cat.

Aquesta sol·licitud haurà d’anar acompanyada de les següents dades: nom i cognoms de l’usuari, domicili a efectes de notificacions i fotocòpia del document nacional d’identitat o del passaport. En el cas de representació, haurà d’acreditar-se aquesta mitjançant document fefaent.

BOSCH SOLER ALIRI informa de que té implementades les mesures de seguretat d’índole tècnica i organitzativa necessàries para evitar l’alteració, pèrdua, tractament i/o accés no autoritzat, atès l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos als que estan exposades, ja provinguin de l’acció humana o del mitjà físic o natural.

Les cookies son petits fitxers de dades que s’allotgen al terminal de l’usuari visitant de la pàgina web i que contenen certa informació de la visita. Aquesta pàgina web utilitza cookies únicament amb la finalitat de facilitar la navegació de l’usuari i en cap cas es possible associar-les a les seves dades personals concretes ni identificar-lo a través d’elles. L’usuari té, no obstant, la possibilitat, existent en la majoria de navegadors web, de desactivar les cookies.

Legislació i jurisdicció aplicable
Aquestes condicions generals queden subjectes a l’ordenament jurídic espanyol. Per la resolució de qualsevol conflicte que pogués derivar-se de l’accés a la pàgina web, l’usuari i BOSCH SOLER ALIRI acorden sotmetre’s expressament als jutjats i tribunals de la ciutat de Barcelona, amb renúncia a qualsevol altre fur general o especial que els pogués correspondre.