El passat 20 de maig el Ple del Congrés va aprovar el projecte de llei per la qual es reforma la legislació civil i processal per al suport de les persones amb discapacitat en l’exercici de la seva capacitat jurídica. Aquesta normativa està pendent de la seva publicació al BOE.

Es tracta d’un avenç importantíssim en matèria de la preservació dels drets de les persones amb discapacitat, en adaptar-se la normativa estatal (recordem que el Código Civil és de 1889) a les directrius de la Convenció internacional dels drets de les persones amb discapacitat fet a Nova York el 13 de desembre de 2006, en el que s’establia que els governs reconeixeran que les persones amb discapacitat tenen capacitat jurídica en igualtat de condicions amb els altres, en tots els aspectes de la vida, així com preveia que els governs adoptaran les mesures pertinents per proporcionar accés a les persones amb discapacitat el suport que puguin necessitar en l’exercici de la seva capacitat jurídica.

El nou sistema que preveu aquesta normativa està basat en el respecte a la voluntat i les preferències de les persones amb discapacitat. La idea central del nou sistema és la de suport a la persona que ho necessiti.

Com a qüestions més importants objecte de regulació s’ha d’indicar l’eliminació de la tutela tal com l’enteníem fins ara, així com la pàtria potestat prorrogada i la pàtria potestat rehabilitada, per considerar-se figures de protecció poc adaptades a  l’autonomia de les persones amb discapacitat. Així mateix s’atorga preferència a les mesures voluntàries de suport que pot prendre la mateixa persona amb discapacitat (poders, mandats preventius i autocuratela).

Destacar també que es substitueix el procediment de modificació de la capacitat que existeix en l’actualitat per un procediment denominat de provisió de suport a les persones amb discapacitat, que finalitzarà amb una resolució que haurà de determinar els actes pels quals una persona amb discapacitat requereix de suport, però en cap cas declararà la incapacitació ni la privació de drets.

Un dels dubtes que ens plantegem és com encabirem aquestes modificacions a la normativa existent a Catalunya, en concret al Llibre Segon del Codi Civil de Catalunya de l’any 2010 i que ja incorpora al seu articulat les directrius de la Convenció de Nova York sobre els drets de les persones amb discapacitat de 13 de desembre de 2006. Dit això i malgrat aquests canvis al Código Civil no afectin al Codi Civil de Catalunya, el canvi en els procediments (que son de competència estatal) s’hauran d’encaixar amb les figures del Codi Civil de Catalunya, la qual cosa ens porta, de moment, i a falta de més informació, a una fase de possible confusió en el desplegament d’aquets tipus de mesures a Catalunya.